Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Jens Linde A/S

 

1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem Jens Linde A/S (i det følgende JL) og kunden.

Eventuelle fravigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal være foretaget ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

2. Tilbudsmateriale

Tegninger, overslagspriser samt sammenlignelige data forbliver Jens Lindes ejendom. Kunden må ikke uden JL’s skriftlige samtykke

gøre dette materiale tilgængeligt for tredjemand.

 

3. Priser

Priser angives altid excl. moms. Medmindre andet er angivet, angives priser i danske kroner.

Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i offentlige afgifter,

valutakurser, toldtariffer eller ligende. Har sådanne ændringer fundet sted, og en af parterne derved lider tab eller opnår en fortjeneste,

ændres prisen til udligning heraf.

 

3.1 Miljøbidrag

Det samlede fakturabeløb pålægges 1,75% i miljøbidrag.

 

4. Levering

Levering finder sted i henhold til Incoterms 2000 EXW (Ex Works), medmindre andet aftales.

Kunden kan ikke fremsætte noget erstatningskrav i anledning af den forsinkede levering.

 

5. Betaling og renter

Den aftalte købesum skal betales i henhold til de aftalte betalingsbetingelser.

Er der ikke aftalt nogen betalingsbetingelser, sker levering mod samtidig kontant betaling af købesummen.

Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned.

Skriftlig 1. rykker udsendes 7 dage efter forfald. Efter yderligere 7 dage udsendes skriftlig 2. rykker med gebyr på kr. 100,-

 

6. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten over det solgte forbliver hos Jens Linde eller den, som Jens Linde har overdraget sine rettigheder til, indtil hele

købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

 

7. Skaffevarer

Skaffevarer tages retur, såfremt vore leverandører accepterer returnering fra JL.

 

8. Mindstekøb / Ekspeditionsgebyr

Minimumsbeløbet hos Jens Linde A/S er brutto kr. 300,00.

Hvis bestillingen ikke overstiger dette beløb, vil der pålægges et gebyr på kr. 65,-

 

9. Kreditering / Returnering af varer

Jens Linde tager kun det solgte retur mod forudgående skriftlig aftale herom med kunden. Returvarer krediteres med fradrag af 20 %.

Kunden sørger selv for returnering af det solgte for egen regning og risiko. Kunden fremsender kopi af faktura for varerne til JL.

 

10. Reklamation

Reklamation skal være meddelt JL senest 8 dage efter varemodtagelsen.

 

11. Produktansvar

Jens Linde er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af JL eller andre,

som JL har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

JL er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

 

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i kundens besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

 

I intet tilfælde er JL ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

Kunden skal holde Jens Linde skadesløs i den udstrækning, at JL pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og forsådan tab, som Jens Linde efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for overfor kunden.

JL’s ansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,00 ved tingsskade.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom. Jens Linde og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte. Indbyrdes forhold mellem JL og kunden skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting iht.nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

12. Ansvarsfrihed (force majeure)

JL er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, natur-katastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, mangelfuld eller forsinket leverance fra under-leverandører eller i øvrigt årsager, som ligger uden for JL’s kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af det solgte.

Foreligger der efter JL’s skøn en leveringshindring af ovennævnte art, udskydes leveringstiden med et tidsinterval, svarende til leveringshindringens varighed. Såfremt JL, efter at have modtaget meddelelse om leveringshindring, påregner, at denne vil vare yderligere 3 måneder eller mere, er såvel kunden som JL berettiget til enten straks eller senere at annullere afgivne tilbud og hæve indgået ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra nogen af parternes side.

 

13. Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem JL og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Vejle